Trung tâm đào tạo kế toán
Trang chủ»Kinh nghiệm làm kế toán

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết vật tư hàng hóa trên Excel

21/01/2019

Trung tâm đào tạo kế toán xin chia sẻ hướng dẫn cách lập sổ chi tiết vật tư hàng hóa trên Excel

a. Cách lập sổ chi tiết vật tư hàng hóa trên Excel

Bước 1: Tại cột Danh mục hàng hóa, bạn dùng hàm VLOOKUP tìm các mã hàng về từ DMTK

=VLOOKVUP(DMTK!$A40;DMTK!$A$40:$B$50;1;0) (A40: Dòng mã hàng đầu tiền)

Bước 2: Đặt List tại ô Mã vật tư, hàng hóa: Chọn Data =>Validation =>Setting => tại mục Allow chọn List => tại mục Source bạn click chuột vào ô sau đó chọn vùng DMHH vừa tạo => Ok.

Bước 3: Tại ô tên vật tư, hàng hóa, ô ĐVT bạn dùng VLOOKUP tìm tên hàng hóa về từ DMTK.

Bước 4: Tạo bảng báo cáo, gồm 2 ô:

 • Tháng báo cáo: Nhập số tháng cần theo dõi, cần in.
 • Nối tháng và mã hàng hóa (mã hàng tại ô mã vật tư hàng hóa):=L4”;”&C5

Ô nối này dùng để tính ra số dư đầu kỳ của các mã hàng

Bước 5: Tính số dư đầu ký của các mã hàng, gồm số lượng tồn đầu kỳ, và thánh tiền tồn đầu kỳ.

Số lượng tồn đầu kỳ: Tại cột số lượng tồn, dòng số dư đầu kỳ bạn dùng SUMIF

=SUMIF(NXT!$N$9:$N$96;’SO CHI TIET VT HH’!$M4;NXT!$D$9:$D$96)

Trong đó:

NXT!$N$9:$N$96: là cột Nối tháng và mã hàng hóa trên NXT, dãy này kéo dài tới tất cả các tháng

‘SO CHI TIET VT HH’$M4: là ô Nối tháng và mã hàng hóa (trong bảng báo cáo của Sổ chi tiết hàng hóa.

NXT!$D$9:$D$96: cột Số lượng tồn đầu kỳ trên NXT, dãy này kéo dài tới tất cả các tháng

Bước 6: Đặt công thức cho các cột trong bảng tính:

Cột số hiệu: =IF($C$5=’NHAP LIEU’!$F11;’NHAP LIEU”!B11;””)

Trong đó:

$C$5: ô mã vật tư, hàng hóa

‘NHAP LIEU’!$F11: Cột TK Nợ/Có trên BNL

‘NHAP LIEU’!B11: Cột số hiệu chứng từ trên BNL

“”: khoảng trắng:2 dấu ngoặc kép.

Bạn đặt công thức tương tự như trên cho các cột Ngày tháng, Diễn giái (Tham số 1, tham số 2 và 4 dữ nguyên, chỉ khác tham số 3 là cột bạn muốn lấy về)

 • Cột số lượng nhập: =IF($C$5=’NHAP LIEU’!F11;’NHAP LIEU’!H11;0)

Cách giải thích tương tự như trên chỉ khác tham số cuối cùng là 0

Bạn đặt công thức tương tự như cột Số lượng nhập cho các cột: Thành tiền nhập, Số lượng xuất, Thành tiền Xuất.

 • Cột đơn giá nhập: =IF(E14+F14=0;””;F14/E14) (E: cột số lượng nhập; F: cột thành tiền nhập)
 • Cột đơn giá xuất: =IF(H15+I15=0;””;I15/H15) (H: cột S.lượng xuất; I: cột thành tiền xuất)

Tính tồn sau mỗi ngày:

Tồn sau mỗi ngày = Dư đầu kỳ + Tổng nhập - Tổng xuất (tính đến ngày đó)

 • Cột số lượng tồn: = $J$12+SUBTOTAL(9;E$14:E14)-SUBTOTAL(9;H$14:H14)
 • Cột thành tiền tồn: = $K$12+SUBTOTAL(9;E$14:F14)-SUBTOTAL(9;I$14:I14)
 • Cột in sổ theo tháng: =IF(B14=””;””’;MONTH(B14)) (B: cột ngày tháng)

Bước 7:

Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng tại dòng tổng cộng

Tính số dư cuối kỳ = Dư đầu kỳ + Tổng nhập - Tổng xuất

Bước 8: Tìm về Ngày …tháng … năm ….

Ô “Tháng … năm …” = VLOOKUP($L$4;’DM NGAY THANG’!$A$4:$C$15;2;0)

Ô “Hà Nội, ngày … tháng …năm …” phía dưới cùng của sổ

=VLOOKUP($L$4;’DM NGAY THANG’!$A$4:$C$15;3;0)

Trong đó: $L$4: ô tháng báo cáo trong bảng báo cáo

’DM NGAY THANG’!$A$4:$C$15: Danh mục ngày tháng

b. Cách in

 • Bôi đen và đặt lọc toàn bộ dữ liệu các tháng
 • Chọn mã hàng cần in tại ô mã vật tư hàng hóa
 • Nhập tháng cần in tại ô Tháng báo cáo
 • Lọc tháng cần in tại cột In sổ theo tháng, nếu in cả năm bạn lọc NonBanks
 • Căn chỉnh trang in => (không in bảng BC, không in cột In sổ theo tháng và DMHH)

Bạn cần dịch vụ kế toán – thuế chuyên nghiệp?

Liên hệ ngay với trung tâm Đào tạo kế toán. Chúng tôi với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành chắc chắn Bảo Đảm Hài Lòng.

© 2019 trungtamdaotaoketoan.edu.vn. All rights reserved.